[1]
ภุโพธิ์ ณ., เคนบ้านเป้า ช., กล้าไพรี อ. และ สุวรรณแสน พ. 2021. การแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 6, 2 (ต.ค. 2021), 10–18.