[1]
สังข์ศรี ธ., เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อ. , กรมโพธิ์ ส. , พนมจีระสวัสดิ์ จ. , ชำนาญพล โ. , ทองดี เ. และ เดิมสันเทียะ อ. 2021. การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้ข้อมูลสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์คด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 6, 2 (ต.ค. 2021), 19–28.