[1]
แก้วกรม พ., พันแสง ส. , บุญสวน บ. และ เดชรักษา ส. 2022. การประเมินการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ยืนต้น กรณีศึกษาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยลาน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 83–91.