[1]
ชูหมื่นไวย ว. , วงศ์สุขสิน ก. , อันทะบาล ส., สำราญรถ ส. , สถิตเดชกุญชร ว. และ ผ่านสำแดง ป. 2022. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกคําฝอยต่อเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส . วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 92–100.