[1]
ป้อมทอง บ., สุริยะพงศ์ โ. , พรกวีรัตน์ ว. , ชัยมีแรง ม., วงค์คำ ม. , อาจชัยภูมิ ว. และ วัชรปาณ ช. 2023. การศึกษาไมโครพลาสติกในลำตะคองเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 85–96.