(1)
จิตตบุตร พ. .; ปิยะศรี ศ. .; เปียสันเทียะ ส. . แผ่นวัสดุเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร. sciencenrrujournal 2020, 5, 43-52.