(1)
ยุธาชิต ภ.; ศรีสุภักดิ์ ก. . .; เงินเย็น เ. การศึกษาปริมาณซัคคารินที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นสวรรค์. sciencenrrujournal 2020, 5, 7-15.