(1)
จันทะบุตร เ.; ปางสุข ฐ. .; บุญหล้า ส. .; วรเสริม ว. . การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่อัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันโดยใช้วัสดุหลบซ่อน. sciencenrrujournal 2020, 5, 10-18.