(1)
หงษ์สำโรง ณ.; คำไธสง เ. .; กาญจนวจี ว. .; เนื้อทอง ว. . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. sciencenrrujournal 2022, 7, 1-13.