(1)
ภุโพธิ์ ณ.; เคนบ้านเป้า ช.; กล้าไพรี อ.; สุวรรณแสน พ. การแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. sciencenrrujournal 2021, 6, 10-18.