(1)
สังข์ศรี ธ.; เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อ. .; กรมโพธิ์ ส. .; พนมจีระสวัสดิ์ จ. .; ชำนาญพล โ. .; ทองดี เ.; เดิมสันเทียะ อ. . การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้ข้อมูลสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์คด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล. sciencenrrujournal 2021, 6, 19-28.