(1)
แก้วกรม พ.; พันแสง ส. .; บุญสวน บ. .; เดชรักษา ส. . การประเมินการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ยืนต้น กรณีศึกษาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยลาน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. sciencenrrujournal 2022, 7, 83-91.