(1)
ชูหมื่นไวย ว. .; วงศ์สุขสิน ก. .; อันทะบาล ส.; สำราญรถ ส. . .; สถิตเดชกุญชร ว. .; ผ่านสำแดง ป. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกคําฝอยต่อเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส. sciencenrrujournal 2022, 7, 92-100.