(1)
วงศ์สุเมธ ภ. การพัฒนาเกมด้านภาษา: เครื่องมือเสริมสำหรับการเรียนภาษาจีนกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในยุควิถีใหม่. sciencenrrujournal 2022, 7, 60-74.