(1)
รัตนโชตินันท์ จ. การศึกษาผลกระทบด้านการรับกำลังอัดและมลพิษสำหรับคอนกรีตสีเขียว ผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว. sciencenrrujournal 2023, 8, 34-43.