(1)
ป้อมทอง บ.; สุริยะพงศ์ โ. .; พรกวีรัตน์ ว. .; ชัยมีแรง ม.; วงค์คำ ม. .; อาจชัยภูมิ ว. .; วัชรปาณ ช. . การศึกษาไมโครพลาสติกในลำตะคองเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา. sciencenrrujournal 2023, 8, 85-96.