อุดมพันธ์ ว.; อ่อนน้อม เ. . ระบบสั่งซื้อป้ายไวนิลออนไลน์ บริษัทเดอะซันมีเดีย กรุ๊ป . วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 16–21, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242280. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.