จิตตบุตร พ. .; ปิยะศรี ศ. .; เปียสันเทียะ ส. . แผ่นวัสดุเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 43–52, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242652. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.