ยุธาชิต ภ.; ศรีสุภักดิ์ ก. . .; เงินเย็น เ. การศึกษาปริมาณซัคคารินที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นสวรรค์. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 7–15, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242695. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.