จันทะบุตร เ.; ปางสุข ฐ. .; บุญหล้า ส. .; วรเสริม ว. . การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่อัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันโดยใช้วัสดุหลบซ่อน. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 10–18, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242770. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.