หงษ์สำโรง ณ.; คำไธสง เ. .; กาญจนวจี ว. .; เนื้อทอง ว. . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 1–13, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/243458. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.