ภุโพธิ์ ณ.; เคนบ้านเป้า ช.; กล้าไพรี อ.; สุวรรณแสน พ. การแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 10–18, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/243995. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.