สังข์ศรี ธ.; เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อ. .; กรมโพธิ์ ส. .; พนมจีระสวัสดิ์ จ. .; ชำนาญพล โ. .; ทองดี เ.; เดิมสันเทียะ อ. . การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้ข้อมูลสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์คด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 19–28, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/244605. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.