แก้วกรม พ.; พันแสง ส. .; บุญสวน บ. .; เดชรักษา ส. . การประเมินการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ยืนต้น กรณีศึกษาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยลาน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 83–91, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/245581. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.