ชูหมื่นไวย ว. .; วงศ์สุขสิน ก. .; อันทะบาล ส.; สำราญรถ ส. . .; สถิตเดชกุญชร ว. .; ผ่านสำแดง ป. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกคําฝอยต่อเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส . วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 92–100, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/245908. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.