ดลวิทยาคุณ อ. .; อัศวมงคลศิริ พ. .; ไชยวนาเลิศ พ. .; สังข์ทอง จ.; ล้านคำ พ. . การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในพุดดิ้งน้ำนมข้าวโพดเสริมอะโวคาโด. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 33–42, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/245979. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.