วงศ์สุเมธ ภ. การพัฒนาเกมด้านภาษา: เครื่องมือเสริมสำหรับการเรียนภาษาจีนกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในยุควิถีใหม่. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 60–74, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/246137. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.