รังสูงเนิน ธ.; จอหอนอก ป.; โพธิ์โหน่ง ป.; จันทร์เอี่ยม ส. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมในคาบวงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา วี 1851 โอไรโอนิส. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 24–33, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/247329. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.