รัตนโชตินันท์ จ. การศึกษาผลกระทบด้านการรับกำลังอัดและมลพิษสำหรับคอนกรีตสีเขียว ผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 34–43, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/247409. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.