ป้อมทอง บ.; สุริยะพงศ์ โ. .; พรกวีรัตน์ ว. .; ชัยมีแรง ม.; วงค์คำ ม. .; อาจชัยภูมิ ว. .; วัชรปาณ ช. . การศึกษาไมโครพลาสติกในลำตะคองเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 85–96, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/249086. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.