ภัยแคล้ว ก.; ปิลันธนานนท์ น.; ณรงค์เลิศฤทธิ์ ศ.; จงกลกลาง ส. คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 44–54, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/251977. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.