อุดมพันธ์ วีรอร, และ อ่อนน้อม เกียรติชัย. 2020. “ระบบสั่งซื้อป้ายไวนิลออนไลน์ บริษัทเดอะซันมีเดีย กรุ๊ป”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 5 (2):16-21. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242280.