จิตตบุตร พงษ์ศักดิ์, ปิยะศรี ศิริพร, และ เปียสันเทียะ สุชาดา. 2020. “แผ่นวัสดุเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 5 (1):43-52. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242652.