ยุธาชิต ภัทราพร, ศรีสุภักดิ์ กนกทิพย์, และ เงินเย็น เสาวลักษณ์. 2020. “การศึกษาปริมาณซัคคารินที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นสวรรค์”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 5 (2):7-15. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242695.