โล่ห์ทองคำ พิมพ์ชนก, รักกุศล สุจิตรา, เผือดจันทึก ณัฐริกา, และ วิสุทธิ มณฑล. 2020. “ประสิทธิภาพสูตรผสมของสารสกัดจากทับทิม มะขามป้อม และพุดศุภโชค เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์เลี้ยง”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 5 (1):1-9. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242708.