จันทะบุตร เหล็กไหล, ปางสุข ฐิติมา, บุญหล้า สุภาวัลย์, และ วรเสริม วุธเมธี. 2020. “การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่อัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันโดยใช้วัสดุหลบซ่อน”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 5 (1):10-18. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242770.