หงษ์สำโรง ณัฏฐา, คำไธสง เพชรรัตน์, กาญจนวจี วิวรรณ, และ เนื้อทอง วิมลยา. 2022. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7 (2):1-13. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/243458.