ภุโพธิ์ ณัฏฐริยา, เคนบ้านเป้า ชมพิชาน์, กล้าไพรี อนุชิต, และ สุวรรณแสน พัชนา. 2021. “การแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6 (2):10-18. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/243995.