สังข์ศรี ธีรพงษ์, เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อุษานาฎ, กรมโพธิ์ สิริกร, พนมจีระสวัสดิ์ จารุวรรณ, ชำนาญพล โกสินทร์, ทองดี เมธี, และ เดิมสันเทียะ อภิสิทธิ์. 2021. “การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้ข้อมูลสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์คด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6 (2):19-28. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/244605.