แก้วกรม พวงผกา, พันแสง สุรางค์รัตน์, บุญสวน บุญยสฤษดิ์, และ เดชรักษา สุภัทรทร. 2022. “การประเมินการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ยืนต้น กรณีศึกษาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยลาน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7 (2):83-91. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/245581.