ชูหมื่นไวย วนิดา, วงศ์สุขสิน กมณชนก, อันทะบาล สมฤดี, สำราญรถ สิริลักษณ์, สถิตเดชกุญชร วิลาสินี, และ ผ่านสำแดง ปนัดดา. 2022. “ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกคําฝอยต่อเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7 (2):92-100. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/245908.