ดลวิทยาคุณ อัจฉรา, อัศวมงคลศิริ พรนับพัน, ไชยวนาเลิศ พรทิพย์, สังข์ทอง จุฑาทิพย์, และ ล้านคำ พิลาวรรณ. 2022. “การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในพุดดิ้งน้ำนมข้าวโพดเสริมอะโวคาโด”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7 (2):33-42. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/245979.