วงศ์สุเมธ ภัทราวดี. 2022. “การพัฒนาเกมด้านภาษา: เครื่องมือเสริมสำหรับการเรียนภาษาจีนกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในยุควิถีใหม่”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7 (2):60-74. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/246137.