รังสูงเนิน ธนวัฒน์, จอหอนอก ปาจไน, โพธิ์โหน่ง ปิยะนัฐ, และ จันทร์เอี่ยม สมานชาญ. 2023. “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมในคาบวงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา วี 1851 โอไรโอนิส”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8 (2):24-33. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/247329.