รัตนโชตินันท์ จรัล. 2023. “การศึกษาผลกระทบด้านการรับกำลังอัดและมลพิษสำหรับคอนกรีตสีเขียว ผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8 (2):34-43. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/247409.