ถีสูงเนิน ประภานุช, ศรีตระกูล ศักดิ์นรินทร์, และ เวชสิทธิ์ ภาสกร. 2023. “การพัฒนาเกมสยองขวัญตามระดับความกลัว”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8 (1):22-31. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/247783.