ป้อมทอง บุษราคัม, สุริยะพงศ์ โยธิน, พรกวีรัตน์ วัชระ, ชัยมีแรง มัตติกา, วงค์คำ มลธิยา, อาจชัยภูมิ วาสนา, และ วัชรปาณ ชนกร. 2023. “การศึกษาไมโครพลาสติกในลำตะคองเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8 (1):85-96. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/249086.