ภัยแคล้ว กัญญาภัค, ปิลันธนานนท์ นาตยา, ณรงค์เลิศฤทธิ์ ศลิษา, และ จงกลกลาง สิรินาถ. 2023. “คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8 (2):44-54. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/251977.