[1]
R. Ngahom และ แสนคำ ท., “การจัดการขยะชุมชนหนองขาย่าง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”, sciencenrrujournal, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 30–37, ธ.ค. 2020.