[1]
จิตตบุตร พ. ., ปิยะศรี ศ. ., และ เปียสันเทียะ ส. ., “แผ่นวัสดุเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร”, sciencenrrujournal, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 43–52, ธ.ค. 2020.